Alle rechten voorbehouden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van FlexCity.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website www.flexcity.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van FlexCity.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat u FlexCity.nl gaat gebruiken.

Over FlexCity

Empire Real Estate B.V. (hierna: FlexCity) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van bedrijfsruimte verhuur op internet presenteert op de website www.flexcity.nl. Het hoofdkantoor van FlexCity bevindt zich aan de naritaweg 106 in Amsterdam. FlexCity is een handelsnaam van Empire Real Estate BV en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63989239.

Algemeen

Op het gebruik van onze website www.flexcity.nl zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy en Cookie Policy van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van FlexCity. FlexCity behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van FlexCity, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van FlexCity tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van onze website www.flexcity.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van FlexCity en/of derden;
b. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexCity, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Alleen indien FlexCity u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van FlexCity, waarbij de website binnen de kaders van FlexCity verschijnt) aan te brengen.
Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@flexcity.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt FlexCity zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op FlexCity geeft u FlexCity toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van FlexCity. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan FlexCity gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van FlexCity stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen. FlexCity heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien FlexCity via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat FlexCity met uw persoonlijke gegevens om?

In ons privacy policy kunt u lezen waarvoor FlexCity de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In onze cookie policy vindt u meer informatie over de cookies die FlexCity gebruikt. Het privacy policy en het cookie policy hebben alleen betrekking op de websites van FlexCity en niet op andere websites waarvoor op de FlexCity websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

FlexCity is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van FlexCity zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
FlexCity is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
FlexCity is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de FlexCity websites worden aangeboden.

FlexCity is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FlexCity.

FlexCity garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
FlexCity garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
FlexCity garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar).
FlexCity is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan FlexCity.

U vrijwaart FlexCity tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
a. het gebruik van informatie op een of meerdere FlexCity websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de FlexCity websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Bij vragen kunt u via de volgende manieren contact met ons opnemen: Empire Real Estate B.V.
Naritaweg 106
1043CA Amsterdam
info@flexcity.nl

Deze pagina is aangepast op 1 april 2016.